របៀបដោះលេខសំងាត់ចេញពី Excel

វាដំណើរការលើឯកសារប្រភេទ Microsoft Excel Worksheet (.xlsx)ស្ទើរតែទាំងអស់ដែលបានការពារទំព័ររបស់ពួកគេមិនអោយកែប្រែទិន្នន័យណាមួយ តែមិនមែនអ្នកដែលបានការពារពីពេលចាប់ផ្តើមទេ ប៉ុន្តែនេះជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ៖

  1. បើកឯកសារដែលអ្នកចង់ធ្វើការដោះលេខសំងាត់នោះ
  2. ចុច Alt + F11
  3. បន្ទាប់មកនឹងមានផ្ទាំងមួយលោតមកថា “Microsoft Visual Basic for Applications” ចុចពីរដងលើ ThisBook(នៅខាងលើexcel sheet)
  4. ចម្លងនិងបិទភ្ជាប់នូវ VB script ដូចខាងក្រោម៖
Sub Crack() 

Dim i, i1, i2, i3, i4, i5, i6 As Integer, j As Integer, k As Integer, l As Integer, m As Integer, n As Integer On Error Resume Next
For i = 65 To 66
For j = 65 To 66
For k = 65 To 66
For l = 65 To 66
For m = 65 To 66
For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66
For i3 = 65 To 66
For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66
For i6 = 65 To 66
For n = 32 To 126
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n) If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
MsgBox "One usable password is " & Chr(i) & Chr(j) & _ Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _ Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n) Exit Sub
End If
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next

End
Sub

 

  1. ចុច Alt + F11ម្ដងទៀត
  2. ចុច Alt + F8 ឥឡូវនេះ
  3. ដំណើរការ script ដែលអ្នកទើបតែបញ្ចូល
  4. ធ្វើការរង់ចាំscript ដំណើរការ បន្ទាប់មកអ្នកនឹងឃើញប្រអប់ជូនដំណឹងថា one of the usable passwords
  5. ជាការស្រេច

អំពី Admin

អានអត្ថបទល្អផ្សេងទៀត

របៀបទទួលបាន Xbox Gift Cards, Xbox GamePass Ultimate និង Xbox Gold ដោយឥតគិតថ្លៃ

ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបដើម្បីទទួលបានកាតរង្វាន់កាដូ Xbox, Xbox GamePass Ultimate, និង Xbox Gold ពីក្រុមហ៊ុន Microsoft ដោយឥតគិតថ្លៃ។

បញ្ចេញមតិ

Skip to toolbar