ឃ្លាភាសាអង់គ្លេសជួយឳ្យសំណេររបស់អ្នកកាន់តែវែងជាងមុន

ថ្ងៃនេះយើងនឹងយល់ដឹងអំពីការប្រើឃ្លាទៅជំនួសពាក្យនៃភាសាអង់គ្លេសក្នុងការសរសេរសំណេរឳ្យកាន់តែវែងជាងមុន ពិសេសការកំណត់ចំនួនពាក្យក្នុងការប្រឡងសំណេរនានា ខ្លាចមិនគ្រប់ចំនួនពាក្យលែងជាបញ្ហាទៀតហើយ។ ខាងក្រោមនេះគឺឃ្លាមួយចំនួនសម្រាប់ជំនួសពាក្យជួយឳ្យសំណេររបស់អ្នកវែងជាងមុន៖

• like — along the lines of/in the nature of / such as
• in fact — as a matter of fact, in question whether
• always — at all times
• by — by means of
• point out — draw to your attention
• to — in order to
• on/about — in regards to
• although/though — in spite of the fact that
• if — in the event that
• finally — in the final analysis, in maintain that
• about — in the neighborhood of
• decide on — make decisions about
• when — on the occasion of
• twice — on two separate occasions
• most — the majority of
• the people in — the people who are located in
• the (thing) in — the (thing) that is included in
• until — until such time
• of/on/for/about — in reference
• for — for purposes of
• be able to — have the ability to
• so — thus, the conclusion is that
• and/also — as well as
• in any case — it is my belief that
• in any event — from my point of view
• furthermore — the reason(s) above
• in addition — as you can see
• also — as I have noted
• moreover — as a result of
• because of — was responsible for
• or/therefore — in other words / on the other hand / in particular
• for example — it seems to me that/as an example / consider the following
• this suggests — therefore, elucidating the impression that
• this means — this actively illustrate that / this defined as
• now/currently — at the present time / at this point of time
• because — because of the fact that/due to the fact that/for the reason that / the reason for this occurrence

អំពី Admin

អានអត្ថបទល្អផ្សេងទៀត

របៀបទទួលបាន Xbox Gift Cards, Xbox GamePass Ultimate និង Xbox Gold ដោយឥតគិតថ្លៃ

ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបដើម្បីទទួលបានកាតរង្វាន់កាដូ Xbox, Xbox GamePass Ultimate, និង Xbox Gold ពីក្រុមហ៊ុន Microsoft ដោយឥតគិតថ្លៃ។

បញ្ចេញមតិ

Skip to toolbar